Αποτίμηση δυνητικού οφέλους και ανάπτυξη εργαλείων για τον τελικό χρήστη με στόχο την ομαλή μετάβαση στον εξατομικευμένο δοσιμετρικό σχεδιασμό της βραχυθεραπείας. 

Περίοδος Υλοποίησης: 9/2012 – 9/2015. 

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Πρόγραμμα ερευνητικής χρηματοδότησης: Αριστεία.